Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Adres:  
Czarnolas 36, 26-720 Policzna
Telefon:  
+48 677 20 05
Fax:  
E-mail:  
sekretariat@muzeumkochanowski.pl

Rodo

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)     Administratorem Państwa danych jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie reprezentowane przez Dyrektora                             ( adres: 26-720 Policzna, Czarnolas 36; tel. kont.: 48/6672005; e-mail: muzeum-czarnolas@wp.pl)

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach                            dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres                        Administratora.

3)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa                                (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

4)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów                                  przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)     Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,           Liechtenstein i Islandię).

7)     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna              Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                        (RODO);

8)     Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,              o którym mowa w punkcie 3.

9)     Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych                         osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Szukaj dokumentów:

Tytuł dokumentu:

Znak:

Osoba wytwarzająca:

Wytworzony:

Aktualne:

Wydział:

Rok / miesiąc / dzień:

Widok według daty posiedzeń organów jest:
. . . Tytuł Znak Osoba wytwarzająca informację Data wytworzenia Aktualny / Nieaktualny Wydzial Y M D D Opis
Ładowanie danych z serwera
Tytuł Znak Osoba . wybierz wybierz brak brak brak brak brak